แสดงรายละเอียดข่าวSTEP Youth Regional Affairs Dialogue 2020

STEP Youth Regional Affairs Dialogue 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

STEP Youth Regional Affairs Dialogue 2020

Nanyang Technological University - University Scholar Program ประเทศสิงคโปร์ จัดโครงการ STEP Youth Regional Affairs Dialogue 2020 Call for Applications ภายใต้หัวข้อ Social Inequality กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 31 กรกฎาคม 2563 ณ Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อ
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การเมือง
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมโครงการ ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ณ ประเทศสิงคโปร์ เบี้ยเลี้ยง การเดินทางในประเทศสิงคโปร์ และประกันการเดินทาง

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
2. ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ปี มีความโดดเด่นด้านความเป็นผู้นำ มีผลการเรียนดี
3. มีความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ หากนักศึกษามีผลคะแนน IELTS หรือ TOEFL ให้นักศึกษาแนบเป็นหลักฐานประกอบ ทั้งนี้นักศึกษาอาจได้รับการติดต่อเพื่อสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ
4. สามารถเข้าร่วมโครงการ STEP Youth Regional Affairs Dialogue 2020 จนสิ้นสุดโครงการ

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้ (ตรวจสอบเอกสารประกับการสมัครตามไฟล์แนบ)

1. Application Form (TYPE)
2. Official Transcript
3. Highest English Certification (ถ้ามี)ผู้สนใจกรุณาติดต่ออภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th
ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ