แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 003, 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 003, 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 003, 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป ตอนเรียน 003, 004 ผศ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง

-ตอน 003
วันจันทร์ที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่
วันวันพฤหัสบดีที่ 30 ม.ค. 63 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

-ตอนเรียน 004
วันอังคารที่ 28 ม.ค. 63 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่
วันศุกร์ที่ 31 ม.ค. 63 เวลา 09.30-11.30 น. ห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ