แสดงรายละเอียดข่าวTohoku University Fall 2020 (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563)

Tohoku University Fall 2020 (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Tohoku University Fall 2020 (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563)

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาญี่ปุ่น จำนวนไม่เกิน 2 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ ฯลฯ ทั้งนี้ นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดสามารถสมัครขอรับทุน JASSO ได้ด้วย

เอกสารประกอบการสมัคร

- Pledge
- Copy of Official Academic Transcript in English
- Letter of Recommendation by Applicant’s Advisor
- Certificate of Enrollment at Applicant’s Home University
- Copy of a Certificate of Language Proficiency
- Photocopy of Passport (name page)
- ID Photo (3cm wide x 4cm high)

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange/
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1837

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ โปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์
ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ