แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001, 801 และกระบวนวิชา 177113 ตอน 003 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001, 801 และกระบวนวิชา 177113 ตอน 003 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001, 801 และกระบวนวิชา 177113 ตอน 003 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177332 ตอน 001, 801 และกระบวนวิชา 177113 ตอน 003 อาจารย์ผู้สอน อ.ดร.คนึงนิจ ขาวแสง

วัน พฤหัสบดี ที่ 23 ม.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401
-งดสอนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 801

วัน ศุกร์ ที่ 24 ม.ค. 63
-งดสอนกระบวนวิชา 177113 กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา ตอน 003 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1404
-งดสอนกระบวนวิชา 177332 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ