แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ Japanese Government (MEXT) Scholarship at Ochanomizu University (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563)

ประชาสัมพันธ์ Japanese Government (MEXT) Scholarship at Ochanomizu University (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ Japanese Government (MEXT) Scholarship at Ochanomizu University (หมดเขต 7 กุมภาพันธ์ 2563)

Japanese Government (MEXT) Scholarship at Ochanomizu University ประชาสัมพันธ์โครงการสำหรับ Research Student ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาในกระบวนวิชาระกับบัณฑิตศึกษาและดำเนินการวิจัย ณ Ochanomizu University ประเทศญี่ปุ่น
- ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน
- กิจกรรมกำหนัดระหว่างเดือนตุลาคม 2020 – มีนาคม 2022)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เกิดตั้งแต่ 2 เมษายน 1985
2. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 จากเกรดเฉลี่ยเต็ม 3.00 (สามารถศึกษาการคำนวณ GPA ได้จาก เอกสาร Japanese Government Scholarship 2020)
3. มีผลคะแนน JPLT ตั้งแต่ N2 ขึ้นไป ผลการทดสอบภาษาอังกฤษระดับ B2 ขึ้นไป TOEFL iBT 72, IELT 5.5 ขึ้นไป
4. เป็นผู้มีสุขภาพกายและจิตดี
5. สามารถเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ตุลาคม 2020 ได้
6. นักศึกษาต้องถือวีซ่านักเรียนเมื่อเข้าศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุน จะได้รับการสนับสนุน
- เบี้ยเลี้ยงรายเดือน
- ค่าเดินทางระหว่างประเทศ
- ค่าธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาที่สนใจกรุณาส่งเอกสารการสมัครดังนี้
1. Application Form
2. Field of Study และ Study Program
3. Supervisor Application Form (นักศึกษาจะต้องประสานงานกับ Supervisor ณ Ochanomizu University ล่วงหน้า)
4. Recommendation Letter
5. Photo Copy of Passport
6. ID Photo
7. Official Academic Transcript
8. Graduate Certificate
9. Abstracts of Theses
10. Proof of Linguistic Abilities

หมดเขตเสนอชื่อถึง Ohanomizu University ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (ทางไปรษณีย์)

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-scholarship_detail.php?info_id=1834 โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ