แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับ Professor Mark Nolan จาก ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ต้อนรับ Professor Mark Nolan จาก ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ต้อนรับ Professor Mark Nolan จาก ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปรานานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Professor Mark Nolan จาก ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย เนื่องในโอกาสมาบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อด้านกฎหมายระดับปริญญาโทและประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ ANU College of Law, the Australian National University ประเทศออสเตรเลีย ให้แก่นักศึกษา ในวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ