แสดงรายละเอียดข่าวWorkshop on Competition Law in the East Asian Digital Market

Workshop on Competition Law in the East Asian Digital Market - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Workshop on Competition Law in the East Asian Digital Market

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม Workshop on Competition Law in the East Asian Digital Market ซึ่งจัดโดย Center of the ASEAN Transnational Studies (CATS) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ณ โรงแรม Smile Lanna

จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการนำเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้าในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ