แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม วิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 803 ภาคพิเศษ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 803 ภาคพิเศษ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 803 ภาคพิเศษ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

ประกาศสอนเพิ่มเติม วิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 803 ภาคพิเศษ อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

- นัดเพิ่ม พุธที่ 22 มกราคม 63 เวลา 9.00-12.00 น. (ชดเชย วันที่ 25 มกราคม) ห้องเร่ียน LB 1404

- นัดเพิ่ม พุธ 29 มกราคม 63 เวลา 9.00-12.00 น. (ชดเชยการงดบรรยายวันเสาร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์) ห้องเรียน LB 1404

- วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ มีการเรียนการสอนปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ