แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 801 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน พุธ ที่ 22 ม.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1404

และขอยกเลิกประกาศ สอนชดเชยวัน อาทิตย์ ที่ 26 ม.ค. 63 เวลา 13.00-16.00 น. (การสอนชดเชยกระบวนวิชา 177321 ตอน 801 จะประกาศให้นักศึกษาทราบในครั้งต่อไป)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ