แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปี

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (งบประมาณเงินรายได้)  ภาคเรียนที่ 2 ปี

ประกาศคณะนิติศาสตร์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์
(งบประมาณเงินรายได้) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาที่ได้รับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์/สำนักงานคณะนิติศาสตร์ มารับใบบันทึกการปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ วันที่ 16 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ในเวลา 10.00 – 16.30 น. ณ งานกิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ