แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Law in Japan

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Law in Japan - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Law in Japan

Meiji University School of Law ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น Law in Japan ณ Meiji University Surugadai Campus (Tokyo)

- ระยะเวลา 10 วัน
- ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2563 – 10 กรกฎาคม 2563
- ค่าธรรมเนียมเข้าร่วมโครงการ 104,000 JPY (ผู้เข้าร่วมโครงการต้องรับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง)

ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 – 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสำเนาเอกสารการสมัครส่งงานที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

รายละเอียดโครงการตามลิ้งค์และไฟล์เอกสารแนบ

https://www.meiji.ac.jp/cip/english/programs/law/index.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ