ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ประจำวันเสาร์ ปีการศึกษา 2/2562

-กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 เวลา 13.00-16.00 น.
จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1403

-กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น. จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามประกาศตลอดเทอม 2/2562