แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 และกระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802

ประจำวันเสาร์ ปีการศึกษา 2/2562

-กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ตอน 002 เวลา 13.00-16.00 น.
จากเดิมเรียนห้อง LB 1401 ย้ายไปเรียนห้อง LB 1403

-กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 เวลา 13.00-16.00 น. จากเดิมเรียนห้องประชุมใหญ่ ย้ายไปเรียนห้อง LB 1401

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงตามประกาศตลอดเทอม 2/2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ