ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแนวทางในการตอบข้อสอบ และตรวจแบบฝึกหัด ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง 1303 เวลา 9.00-12.00 น. ค่ะ