แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมแนวทางในการตอบข้อสอบ และตรวจแบบฝึกหัด ในวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้อง 1303 เวลา 9.00-12.00 น. ค่ะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ