แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 ตอน 001, 177470 ตอน 001,801 และ 177362 ตอน 801 ของอาจารย์วาทิศ โสตถิพันธ์

วัน จันทร์ ที่ 13 ม.ค. 63
-วิชา 177362 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1401
-วิชา 177470 ตอน 001,801 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1403
-วิชา 177362 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น.ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ