แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2020 EXPERIENCE SWUPL SUMMER PROGRAM"

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2020 EXPERIENCE SWUPL SUMMER PROGRAM" - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “2020 EXPERIENCE SWUPL SUMMER PROGRAM

ด้วย Southwest University of Political Science and Law (SWUPL) จะจัดกิจกรรม 2020 Experience SWUPL Summer Program ณ Southwest University of Political Science and Law ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

- กำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 25 พฤษภาคม 2563
- มีโควต้านักศึกษาจำนวน 3 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

** SWUPL จะรับผิดชอบค่าที่พัก, ค่าอาหารและรถรับ-ส่ง สนามบิน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโครงการให้แก่นักศึกษา โดยทางนักศึกษาต้องรับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

** ในการนี้ คณะนิติศาสตร์จะมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการฯ แก่นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปี 1-3
2. มีความสนใจในกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม ภาษาและวัฒนธรรมจีน
3. สามารถเข้าร่วมปฏิบัติงานของคณะในด้านอื่นๆ ได้

เอกสารประกอบการสมัคร
- แบบฟอร์มใบสมัคร (ตามไฟล์แนบ)

กระบวนการคัดเลือก
- เขียนเรียงความเหตุผลที่อยากเข้าร่วมโครงการ (ภาษาไทย) ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ

กำหนดการสำคัญ

• เปิดรับสมัคร บัดนี้ – 17 ม.ค. 2563 (ก่อนเวลา 16.30 น.)
• การประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกแจ้งให้ทราบภายหลัง

นักศึกษาที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลการสมัครและเอกสารประกอบการสมัครตามไฟล์แนบ โดยจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนมาที่ พี่พลอย งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ