ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002และ003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002และ003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002และ003 ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน อังคาร ที่ 7 ม.ค. 63
-ตอน 001/002 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401
-ตอน 003 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1403