แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 และ 177222 ภาคการศึกษาที่ 2/2562

รับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ และ 177222 กฎหมายองค์กรทางธุรกิจ ภาคการเรียนที่ 2/2562


เปิดรับสมัคร และส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (6 ม.ค. 63) – วันอังคารที่ 7 ม.ค. 2563 เวลา 16.30 ที่พี่แนล งานบริการการศึกษาค่ะ (โทร 053-942917)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ