ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 802 ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 802 ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177220 กฎหมายสัญญาทางธุรกิจ ตอน 802 ผศ.ศักดิ์ชาย จินะวงค์

วัน ศุกร์ ที่ 3 ม.ค. 63 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1401