แสดงรายละเอียดข่าวOsaka University-Wide September 2020

Osaka University-Wide September 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Osaka University-Wide September 2020

Osaka University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ศึกษามาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และมีความสามารถทางภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นในระดับดี จำนวนไม่เกิน 5 คน เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Osaka University-Wide September 2020
- เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
- โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันชีวิต ฯลฯ

ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพกำหนด สามารถสมัครขอรับทุนสนับสนุน JASSO ซึ่งหากผ่านการคัดเลือก จะได้รับทุนหลังจากเข้าร่วมโครงการ 1 เดือน

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1826

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@hotmail.com เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

Application form
Statement of purpose
Career goal essay
Academic reference letter
Copy of academic transcripts
Copy of language test score report
Copy of passport
School affiliation request ( only program O, I )
Intended list of courses (only program O, I (SA) )
Research application (only program I (SR), F )
Independent study / Internship Course application (program O – optional )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ