แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 802 อาจารย์ ดร.นวพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา

วัน เสาร์ ที่ 28 ธ.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ