แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 และ 177495 ตอน 801 ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน พุธ ที่ 25 ธ.ค. 62
-กระบวนวิชา 177483 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

วัน พฤหัสบดี ที่ 26 ธ.ค. 62 และวัน พฤหัสบดี ที่ 2 ม.ค. 63
-กระบวนวิชา 177495 ตอน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ