แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล

เริ่มเรียน วัน อังคาร ที่ 24 ธ.ค. 62 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ