แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะนิติศาสตร์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะนิติศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการคณะนิติศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีประกาศ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งประกาศว่าได้กำหนดให้ดำเนินการโดยวิธีการคัดเลือกและมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสำนักงาน คณะนิติศาสตร์ นั้น

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถที่จะ Download ใบสมัครที่ www.law.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ในวัน เวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053 -942911

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ