แสดงรายละเอียดข่าวคณะสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563

คณะสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะสังคมศาสตร์ สวัสดีปีใหม่ คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์ เข้าสวัสดีปีใหม่ คณะนิติศาสตร์ โดยเข้าพบคณบดีคณะนิติศาสตร์ ด้วยความสัมพันธ์ที่เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐานวิชาโทและเลือกสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสปีใหม่ 2563 คณะสังคมศาสตร์จึงได้ถือโอกาสมาเยี่ยมเยือน คณะนิติศาสตร์ ณ โอกาสนี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ