แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001/002/003

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001/002/003 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001/002/003

ประกาศสลับวันและเวลาสอน กระบวนวิชา 177114 กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน ตอน 001/002 กับกระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาฯ ตอน 001/002/003

วัน อังคาร ที่ 17 ธ.ค. 62
-กระบวนวิชา 177114 ตอน 001/002 ของ ผศ.อัษฎายุทธ ผลภาค จากเดิมสอนเวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401 ย้ายเป็นเวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404

-กระบวนวิชา 177181 ตอน 001/002 ของ อ.ดร.วรุตม์ ทรงสุจริตกุล จากเดิมสอนเวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1404 ย้ายเป็นเวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ