แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 ตอน 002,802 และวิชา 177361 ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 ตอน 002,802 และวิชา 177361 ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 ตอน 002,802 และวิชา 177361 ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179402 ตอน 002,802 และวิชา 177361 ตอน 001 อ.ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์

วัน จันทร์ ที่ 16 ธ.ค. 62
-วิชา 179402 ตอน 002,802 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1303
-วิชา 177361 ตอน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ