แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 ตอน 001 และวิชา 177495 ตอน 001 ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 ตอน 001 และวิชา 177495 ตอน 001 ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 ตอน 001 และวิชา 177495 ตอน 001 ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177483 ตอน 001 และวิชา 177495 ตอน 001 ของ ผศ.สาลิณี ภู่รุ่งเรืองผล

วัน จันทร์ ที่ 16 ธ.ค. 62
-วิชา 177483 ตอน 001 เวลา 9.30-11.00 น. ห้อง LB 1403
-วิชา 177495 ตอน 001 เวลา 11.00-12.30 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ