แสดงรายละเอียดข่าวทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020 - 2021

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020 - 2021 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020 - 2021

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งการประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 จากฝ่ายฮังการีว่ารัฐบาลฮังการีให้ทุนดังกล่าวเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี โดยผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทย และเกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2545 มีเงื่อนไขดังนี้

- จะต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน เว้นแต่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้

- ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://apply.stipendiumhungarium.hu และสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว โดยหมดเขตรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม 2563

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ