แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และกระบวนวิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 002,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และกระบวนวิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 002,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และกระบวนวิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 002,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศเริ่มเรียน กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และกระบวนวิชา 179403 FOREIGN LEGAL WRITING ตอน 002,802 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

-177104
เริ่มเรียน วันที่ 4-5 ม.ค. 63 (ตามตารางเรียน)
-179403 ตอน 002, 802
เรีมเรียน วันที่ 24 ธ.ค. 62

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ