พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

ซ่อนข่าวเด่น

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54

ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 อ่านประกาศและปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 54 เรื่อง การแต่งกายและข้อปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 54 ทั้งในวันรายงานตัว วันฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


2. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศที่แตกต่างจากเพศกำเนิดและประสงค์จะแต่งกายตามเพศสภาวะที่แสดงออกในปัจจุบัน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยื่นคำร้องขอต่อมหาวิทยาลัย โดยยื่นคำร้องด้วยตนเองที่คณะตามแบบฟอร์มคำขอทั่วไปภายในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 เพื่อคณะจะได้รวบรวมข้อมูลเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป