แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

เชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วม การประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

ศูนย์ศึกษาความเป็นธรรม คณะนิติศาสตร์ มช. เชิญชวนข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ภาครัฐ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หน่วยงานในระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อให้หน่วยงานในระดับพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถวางแนวทางในการบริหารจัดการและใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้จ่ายเงิน

วัน เวลา สถานที่ - 13 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 ณ ห้อง LB 1201 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://bit.ly/345pyl1 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

download หนังสือเชิญได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/law2011/files/1575452536.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ