แสดงรายละเอียดข่าวเข้าร่วมประชุม Colloque “Les Partenaires des Puissances Economique en Asie Pacifique” Colloquium on “Partnership of Economic Power in Asia Pacific”

เข้าร่วมประชุม Colloque “Les Partenaires des Puissances Economique en Asie Pacifique” Colloquium on “Partnership of Economic Power in Asia Pacific” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เข้าร่วมประชุม Colloque “Les Partenaires des Puissances Economique en Asie Pacifique” Colloquium on “Partnership of Economic Power in Asia Pacific”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ อาจารย์ ดร.พลอยแก้ว โปรานานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม Colloque “Les Partenaires des Puissances Economique en Asie Pacifique” Colloquium on “Partnership of Economic Power in Asia Pacific” Part I, HoChiMinh, Vietnam ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562

การจัดงานดังกล่าว คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันการศึกษาในประเทศฝรั่งเศส ยุโรป อเมริกา และเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการในระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ งานดังกล่าวมีกำหนดจัดงาน Part 2 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม Smile Lanna

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ