แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020

ด้วย Singapore University of Social Sciences (SUSS) สาธารณรัฐสิงคโปร์ จะจัดกิจกรรม STEP SOCIOVATION FORUM 2020 ภายใต้หัวข้อ “ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY THROUGH VISUAL STORYTELLING” ระหว่างวันที่ 5 – 11 มีนาคม 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จากภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกจาก SUSS จะได้รับ-
- การสนับสนุนค่าเดินทางไป – กลับ ระหว่างประเทศ
- ค่าที่พัก
- ค่าอาหาร

แต่ผู้แทนเยาวชนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง เช่น ค่าวีซ่า ค่าประกัน ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ https://web.cvent.com/event/b2533756-1f43-4f7d-a83f-25a41d6883ca/summary
หรือ สแกน QR Code ดังแนบ โดยสมัครด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ