แสดงรายละเอียดข่าวทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563 (หมดเขต 10 มกราคม 2563)

ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563 (หมดเขต 10 มกราคม 2563) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563 (หมดเขต 10 มกราคม 2563)

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทยอเมริกัน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุน Global Undergraduate Exchange Program 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำ ชีวิต สังคมวัฒนธรรมและระบบการศึกษาของปะเทศสหรัฐอเมริการะยะเวลา 1 ภาคการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุนแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนจาก The Bureau of Educational and Cultural Affairs กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ 2 ราย นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 เป็นต้นไป และมีเกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบันตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป ทั้งนี้หากเป็นนักศึกษาชั้นปีอื่น หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว จะต้องเหลือระยะเวลาศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต้นสังกัดอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
3. มีผลการเรียนดี มีภาวะผู้นำ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
4. ไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์น้อยมากในการเดินทางหรือรับทุนไปต่างประเทศ ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
5. สามารถเข้าร่วมการสอบสัมภาษณ์ด้วยตัวเองผ่าน Skype ในสถานที่ที่ทางหาวิทยาลัยจัดให้ หรือผ่านระบบ Video Conference ที่มุมอเมริกันศึกษา

นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Application Form (Printed Online Application)
2. เรียงความภาษาอังกฤษ 2 ข้อ ตามหัวข้อที่ระบบกำหนด
3. Official Transcript
4. Letter of Recommendation จำนวน 2 ฉบับ
5. สำเนาหน้าพาสปอร์ต ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. สำเนาเอกสารคะแนนภาษาอังกฤษที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)
นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์https://webportalapp.com/sp/login/ugrad_student_application

พร้อมแนบเอกสารข้างต้นในระบบให้เรียบร้อย พิมพ์เอกสารการสมัครที่เกี่ยวข้องส่งให้พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 10 มกราคม 2563 เพื่อส่งให้กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยรวบรวมเพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.fulbrightthai.org/programs/global-undergraduate-exchange-program-global-ugrad/
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1799

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ