แสดงรายละเอียดข่าวASEM Work Placement Program 2020 (หมดเขตวันที่ 16 ธันวาคม 2562)

ASEM Work Placement Program 2020 (หมดเขตวันที่ 16 ธันวาคม 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEM Work Placement Program 2020 (หมดเขตวันที่ 16 ธันวาคม 2562)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEM Work Placement Program ประจำปี 2563
- เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโท
- เข้าร่วมการฝึกงาน ณ สถานประกอบในประเทศเยอรมนีและเบลเยี่ยม
- ระยะเวลา 2 - 6 เดือน
- นักศึกษาจะต้องเป็นผู้ติดต่อสถานประกอบการด้วยตนเอง
- ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสนับสนุนเหมาจ่าย รายละ 60,000 บาท ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายอื่นๆนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

นักศึกษาที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป หรือในระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
2. สัญชาติไทย
3. ระดับปริญญาตรี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 และระดับปริญญาโท เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.0
4. เป็นผู้มีทักษะภาษาอังกฤษระดับดี
5. มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรม และมีจิตสาธารณะ
6. สามารถเข้าร่วมโครงการตอดระยะเวลาที่กำหนดและปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. Application Form

2. CV

3. Official Transcript

4. หนังสือตอบรับการฝึกงานจากสถานประกอบการ

5. Internship Agreement

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://inter.mua.go.th/ หมวด Announcements หัวข้อ Call for Applications of 2020 ASEM Work Placment Programme และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ