แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบวิชาเฉพาะเพื่อนำผลคะแนนสอบมาประกอบการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๑.๒ เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

๒. กำหนดการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (โดยปิดระบบรับสมัครเวลา ๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) โดยดำเนินการสมัครได้ทาง http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา) หรือ http://www.1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

๓. วิชาเฉพาะที่เปิดรับสมัครสอบ
วิชาความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ (Law 1)

๔. อัตราค่าสมัครสอบ
ค่าสมัครสอบคนละ ๒๕๐ บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๕. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
ให้ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เท่านั้น โดยสามารถชำระเงินได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ตามวันเวลา เปิด-ปิดของธนาคาร หรือผ่าน Application SCB Easy โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ปรากฏในใบชำระเงินเท่านั้น และต้องชำระภายในเวลา ๒๓.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เท่านั้น

การส่งหลักฐานการชำระเงินให้ผู้สมัครส่งมาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ที่ mytcas.lawcmu@gmail.com โดยผู้สมัครจะต้องแนบไฟล์หลักฐานการชำระเงินและตั้งชื่อไฟล์เป็น “เลขที่ใบสมัครของตนเอง” ทั้งนี้ส่งได้ไม่เกินวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ