แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่จะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2/62 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน พุธ ที่ 20 พ.ย. 62 เวลา 15.45-16.30 น. ห้องประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ