แสดงรายละเอียดข่าวผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย

ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ ในกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น


บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ตามเอกสารไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ