ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ผลการคัดเลือกผู้ช่วยอาจารย์ กระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย

ตามประกาศคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เรื่อง การรับสมัครผู้ช่วยอาจารย์ ในกระบวนวิชา 177104 นิติตรรกศาสตร์และภาษากฎหมาย ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 นั้น


บัดนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก ตามเอกสารไฟล์ประกอบข่าว