แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่จะไปเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่จะไปเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่จะไปเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง

ประกาศ นัดหมายนักศึกษาที่จะไปเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 จ.ลำปาง

ในวัน ศุกร์ ที่ 15 พ.ย. 62
-เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00-07.30 น. บริเวณหน้าคณะนิติฯ
-ออกเดินทางจากคณะนิติฯ ไปจังหวัดลำปาง เวลา 07.30 น.
-ขอความร่วมมือนักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาสุภาพ
-รับประทานอาหารเช้ามาให้เรียบร้อย

หมายเหตุ ติดต่อผู้ประสานงานกรณีเร่งด่วน โทร.0848084644 (พี่หนึ่ง)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ