แสดงรายละเอียดข่าวASEA-UNINET International Community Outreach Program Life Below Water (หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2562)

ASEA-UNINET International Community Outreach Program Life Below Water (หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ASEA-UNINET International Community Outreach Program Life Below Water (หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2562)

ASEA - UNINET ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ASEA-UNINET International Community Outreach Program Life Below Water ซึ่งเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคลากรเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภายใต้หัวข้อ Life Below Water ซึ่งเปิดโอกาสให้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยังยืนด้านทรัพยากรทางทะเล กิจกรรมกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2562 ณ Universitas Airlangga, Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย และระหว่างวันที่ 18 - 21 ธันวาคม 2562 ณ Diponegoro University, Semarang ประเทศอินโดนีเซีย ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีเยี่ยม มีความสนใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล มีความกระตือรือร้นด้านการปกป้องทรัพยากรของประเทศ นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Certificate of Enrollment
2. Letter of Nomination from the Faculty
3. CV in English
4. Statement of Purpose
5. International Travel Insurance
6. ผลคะแนน EPTUS

บุคลากรที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. CV in English
2. Letter of Recommendation letter issued by Faculty
3. Statement of Purpose

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการจะได้ได้รับการสนับสนุนอาหาร การเดินทางในท้องถิ่น การรับส่งที่สนามบิน และที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://international.unair.ac.id/english/index.php/scholarship/for-unair-students/oceania/1102-asea-uninet-international-community-outreach-program-2019-life-below-water

และโปรดจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ