แสดงรายละเอียดข่าวเปิดงาน The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia

เปิดงาน The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดงาน The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวรายงานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Law CMU International Conference: Law, Legality & Legitimacy in Asia จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Pelita Harapan University โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพผลงานวิจัยในสาขากฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านกฎหมายให้เข้มแข็ง เพื่อที่จะนำองค์ความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสังคม ชุมชนและประเทศต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ