แสดงรายละเอียดข่าวWaseda University Spring 2020

Waseda University Spring 2020 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Waseda University Spring 2020

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษา

- ระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษา ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 3.00 แ
- มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ/ญี่ปุ่นตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนไม่เกิน 1 คน
- เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน Waseda University Spring 2020 เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา
- โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ https://www.waseda.jp/inst/cie/en/exchange/application
http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1789

ผู้สนใจสามารถสมัครและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ครบถ้วนผ่าน พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

เพื่อให้มหาวิทยาลัยคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและเสนอชื่อให้ Waseda University ต่อไป


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ