ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน จันทร์ ที่ 4 พ.ย. 62
-ตอนเรียน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402
-ตอนเร่ียน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง ประชุม 1