แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 179403 การเขียนภาษากฎหมายต่างประเทศ ตอน 801 ผศ.ดร.อุษณีย์ เอมศิรานันท์

วัน จันทร์ ที่ 4 พ.ย. 62
-ตอนเรียน 001 เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402
-ตอนเร่ียน 801 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง ประชุม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ