แสดงรายละเอียดข่าวต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Marra Guttenplan, Director of Graduates Studies ,St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ