ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวผู้บริหาร

ต้อนรับคณะอาคันตุกะจาก St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.พรชัย วิสุทธิศักดิ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ และ อาจารย์ดร.พลอยแก้ว โปราณานนท์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับ Marra Guttenplan, Director of Graduates Studies ,St. John’s University, School of Law ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ด้านแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา รวมถึงด้านการเรียนการสอนในอนาคต