ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

-วัน พุธ ที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401
-วัน พุธ ที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401