แสดงรายละเอียดข่าวการรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา หลักสูตรปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา หลักสูตรปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา หลักสูตรปริญญาโท ด้านนิติศาสตร์ (LL.M.) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด

ด้วยมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษาไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์หลักสูตร 1 ปี จำนวน 1 ทุน สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562(ค.ศ. 2019)

  1) ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราชทาน
1.1) ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ (LLM) ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน (University College Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ LLM General, LLM Intellectual Property & Information Technology, LLM European Law & Public Affairs, LLM International Human Rights และ LLM International Commercial Law

1.2) คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร ดังนี้
ก. กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
ข. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
ค. คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน โดยมีคะแนน Reading & Writing ไม่ต่ำกว่า 6.5 คะแนน และได้คะแนนในแต่ละ band ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ
ง. คะแนน TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 90 คะแนน โดยมีคะแนน Writing ไม่ต่ำกว่า 24 คะแนน, Reading ไม่ต่ำกว่า 22 คะแนน และ Listening and Speaking ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน

-----
2) ขั้นตอนการสมัครรับทุนพระราชทาน

2.1) มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลินเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.ucd.ie/global/apply ระหว่างวันที่่ 1 - 31 ตุลาคม 2562 นักศึกษาส่งใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ข้างต้น

2.2) นักศึกษาส่งใบสมัครแบบย่อ (ตามเอกสารแนบของประกาศฯ) พร้อมระบุ Application ID ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับจากเว็บไซต์ข้างต้น แล้วส่งใบสมัครแบบย่อมายังมูลนิธิฯ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ตามที่อยู่

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ 73/1 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

-----
3) การคัดเลือกผู้ได้รับทุนพระราชทาน

3.1) มูลนิธิฯ และมหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน จะยืนยันรายชื่อผู้สมัครรับทุนพระราชทาน และตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
3.2) คณะกรรมการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ระหว่างวันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562
3.3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับทุนพระราชทาน ภายใน 9 ธันวาคม 2562
3.4) ผู้ได้รับทุนพระราชทาน เดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน ก่อนวันที่ 13 มกราคม 2562

นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ