แสดงรายละเอียดข่าวประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ในวัน อังคาร ที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 14.30-17.15 น.
- ให้นักศึกษาไปเรียนห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ