ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ประกาศย้ายห้องเรียน กระบวนวิชา 703103 การเป็นผู้ประกอบการฯ ตอน 801 (คณะบริหารธุรกิจ)

ในวัน อังคาร ที่ 29 ต.ค. 62 เวลา 14.30-17.15 น.
- ให้นักศึกษาไปเรียนห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ

หมายเหตุ เปลี่ยนแปลงเฉพาะวันที่ประกาศเท่านั้น