ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177434 พยาน ตอน 801 อ.ดร.ดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล

วัน พุธ ที่ 30 ต.ค. 62 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1401