แสดงรายละเอียดข่าวSanuki Program, Kagawa University (หมดเขตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)

Sanuki Program, Kagawa University (หมดเขตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Sanuki Program, Kagawa University (หมดเขตวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562)

Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการแลกเปลี่ยน Sanuki Program กำหนดจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2020

- จุดประสงค์ของโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและโทเพื่อศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
- โดยนักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
นักศึกษาที่เข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

- นักศึกษาที่สนใจโปรดส่งเอกสารการสมัครดังนี้

1. Certificate of Enrollment
2. Application for Certificate of Eligibility
3. Financial Support Document
4. Academic Transcript
5. Nomination Letter
6. Application Form
7. Letter of Guarantee
8. Essay on 3 Things You Plan to Learn from Sanuki Program
9. CV
10. Copy of Passport
11. ID Photo
12. Certificate of Health

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดโครงการและเอกสารประกอบการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่

http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram.php หัวข้อ Sanuki Program, Kagawa Universityและ http://inter.oop.cmu.ac.th/ird-exchangeprogram_detail.php?info_id=1784

นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมและจัดส่งเอกสารการสมัครที่ พี่อภิวันท์ งานวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ โทร. 053-942936 หรือ lawcmu@cmu.ac.th

**ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป **

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ