แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177283 กฎหมายอาญาภาคความผิด ตอน 001 และ 801 อ.ดร.ธัชพงษ์ วงษ์เหรียญทอง

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ต.ค. 62 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1101

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ